1. Definities

"Gebruiksvoorwaarden" Deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik van VZW.vlaanderen door jou;
"VZW.vlaanderen" De website VZW.vlaanderen en bijhorende pagina’s;
"Je, Jouw" Persoon, zijnde een natuurlijke persoon, die gebruik maakt van VZW.vlaanderen;
"Wij, We, Ons" De onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Gebruiksvoorwaarden;
"Partijen" “Je” en “Wij”;
"Academie" De organisatie die een licentieovereenkomst met ons heeft afgesloten voor het gebruik van VZW.vlaanderen.

2. Onze identificatie

Wie zijn wij:

ARTOSO bv

Deken Jonckheerestraat 8
8560 Wevelgem
België

BTW BE0836.269.068

Contact: via e-mail op info@artoso.be


3. Toepassing

3.1.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van VZW.vlaanderen. Bij het aanmaken van een gebruiksprofiel dien je deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die je op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2.

Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien deze wijzigen, brengen wij je daarvan op de hoogte.

3.3.

Wij verwachten van jou, als gebruiker van VZW.vlaanderen, dat je deze gebruikt op een respectvolle manier. Wij vragen je te onthouden van alle handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van VZW.vlaanderen, alsook op andere bezoekers van VZW.vlaanderen.


4. VZW.vlaanderen

4.1. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

We bieden met VZW.vlaanderen een gebruiksvriendelijk platform aan dat veilig is voor jou. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en beschikbaarheid van VZW.vlaanderen te waarborgen. Toch kunnen we hieromtrent geen absolute garanties geven.

Ieder gebruik van VZW.vlaanderen gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan VZW.vlaanderen, ongeacht of deze het gevolg zijn van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot VZW.vlaanderen te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden.

4.2. Inhoud op VZW.vlaanderen

De meeste informatie op VZW.vlaanderen wordt door de Academie bepaald en de inschrijving gebeurt in de Academie. Daarom moet je ook de gebruiksvoorwaarden van de Academie aanvaarden.

Voor de inhoud die we zelf op VZW.vlaanderen plaatsen nemen we de nodige maatregelen om de inhoud zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden.

De inhoud op VZW.vlaanderen kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op VZW.vlaanderen. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de bezoeker van VZW.vlaanderen lijdt ten gevolge van de informatie die beschikbaar is op VZW.vlaanderen.

VZW.vlaanderen bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van VZW.vlaanderen gebeurt steeds op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van een download, waaronder, doch niet beperkt tot het verlies van data of schade aan het computersysteem van de bezoeker van VZW.vlaanderen.

4.3. Wat wij van jou als bezoeker verwachten

Als bezoeker van VZW.vlaanderen draag je een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van VZW.vlaanderen. Je moet je steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van VZW.vlaanderen, alsook op andere bezoekers van VZW.vlaanderen. Zo mag VZW.vlaanderen niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere bezoekers op grote schaal te verzamelen. Je gaat er als bezoeker van VZW.vlaanderen mee akkoord dat het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om data aan deze website te onttrekken voor commerciële doeleinden verboden is.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze bezoekers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. Je bent als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien jouw handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan VZW.vlaanderen en de andere bezoekers. In dat geval moet je ons vrijwaren van iedere schadeclaim die daaruit volgt.

4.4. Links naar andere websites

De inhoud van VZW.vlaanderen kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde websites bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men VZW.vlaanderen en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij iedere bezoeker die via VZW.vlaanderen terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4.5. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook VZW.vlaanderen. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde ARTOSO, de Academie en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van VZW.vlaanderen zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op VZW.vlaanderen wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Als bezoeker van VZW.vlaanderen krijg je een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van VZW.vlaanderen en de informatie die daarop beschikbaar is. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen je dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Wij hechten veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en hebben hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.


5. Bescherming van persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van je registratie op VZW.vlaanderen, je inschrijving in de Academie, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan jouw registratie en inschrijving niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.


6. Algemene bepalingen

6.1.

Wij behouden de vrijheid om VZW.vlaanderen en de daarop aangeboden diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

6.2.

Het feit dat wij zouden nalaten om de strikte toepassing van één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

6.3.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

6.4.

e Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de voorwaarden van de Academie waar u gaat inschrijven of bent ingeschreven, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

6.5.

Een uitdrukkelijke afwijking van deze Gebruiksvoorwaarden is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de Partijen die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

6.6.

Deze Gebruiksvoorwaarden wordt exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van VZW.vlaanderen, of uit overeenkomsten die met ARTOSO gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar onze hoofdzetel gevestigd is.